Základné informácie o klube

Sídlo: Komenského 73, 041 81 Košice
Areál: Pri Hati 1, Košice
IČO: 35565772
DIČ: 2021957190
Bankové spojenie: 6624593008; UniCredit Bank, Košice

Ciele klubu:

 • podporovať a rozvíjať záujem o poľovné plemená psov
 • spolupracovať s organizáciami zaoberajúcimi sa chovom a výcvikom psov, hlavne s chovateľskými klubmi združujúcimi poľovnícke plemená psov
 • polupracovať s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach
 • vypomáhať pri výkone práva poľovníctva v univerzitných poľovných revíroch s poľovne upotrebiteľnými psami vo vlastníctve členov klubu
 • napomáhať UVLF pri pedagogickom procese v študijnom odbore „Kynológia“
 • propagovať aktivity klubu medzi študentmi UVLF a organizovať pre nich odborné semináre s kynologickou problematikou
 • podporovať odborný rast svojich členov
 • organizovať kurzy základného výcviku a kurzy agility zapájať deti a mládež do aktivít KPKA podporiť zmysluplné využitie ich voľného času a rozvíjať u nich pozitívny vzťah k zvieratám a prírode


Aktivity klubu v rámci Agility:

 • pravidelné výcviky agility
 • organizácia pretekov
 • ukážky agility
 • pomoc pri zabezpečovaní praktických cvičení pre študentov ŠO „Kynológia“ – na tému agility

      KPKA je členom Asociácie slovenských klubov agility (ASKA) 

Aktivity klubu v rámci poľovníckej kynológie:

 • výcvik poľovných psov
 • usporiadanie skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov pre výkon práva poľovníctva
 • pomoc pri zabezpečovaní praktických cvičení pre študentov ŠO „Kynológia“ - výkon a výcvik poľovných psov (brloháre, stavače, sliediče,  duriče, farbiare)

    KPKA je členom Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)

Ďalšie aktivity klubu:

 • kurzy výcviku poslušnosti
 • tanec so psom
 • dog Frisbee
 • flyball a iné psie športy
 • kurzy predvádzania psov na výstavách