Vnútorný poriadok č.1 platný pre všetkých členov KPKA

       

        1. Všeobecné podmienky

           1.1. Prijímanie členov

 • Nový záujemca o členstvo si vyplní prihlášku, ktorú odovzdá tajomníkovi klubu.
 • U neplnoletých do 18. rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu (rodiča).
 • Tajomník zozbiera prihlášky a predloží na výborovej schôdzi klubu pred výročnou členskou schôdzou na schválenie.
 • Výročná členská schôdza odhlasuje prijímanie nových členov.
 • Nový člen po vyplatení členského príspevku má nárok na preukaz člena klubu, v ktorom tajomník svojím podpisom potvrdí vyplatenie členského príspevku.
 • Pre nového člena klub požiada Slovenský poľovnícky zväz (SPZ) o kolektívneho člena v prípade, že nie je členom ako jednotlivec.                  
 • Člen dostane preukaz a známku SPZ. 

 

1.2. Činnosť klubu

 • Klub sa zaoberá výcvikom

           a)      poľovníckej kynológie
           b)     agility
           c)    
poslušnosti

 •  Klub podporuje rozvoj kynologických športov (napr. dogdancing, frisbee...),príp. handling.

           

            1.3. Volebný poriadok

 •  Neplnoletý člen (do 18. rokov) nemá právo voliť a byť volený.
 •  Neplnoletý člen nemá právo rozhodovať o financiách. 

        

        1.4. Členstvo klubu

 • Klub je členom:

            a)     Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ)
b)    
Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)
c)     Asociácie slovenských klubov agility (ASKA)

        1.5. Členský príspevok

 • Výšku členského príspevku a zápisného (pre nových členov) navrhuje a odsúhlasuje výročná členská schôdza.
 • Zloženie členského príspevku: členské KPKA + kolektívny člen SPZ+ zápisné pre nových členov.
 • Členský príspevok člen odovzdá pokladníkovi klubu alebo zašle na účet klubu: č. 6624593008/1111 UniCredit Bank, príp. trénerovi, ktorý odovzdá príspevok pokladníkovi klubu.
 • Členský príspevok je potrebné uhradiť do 30 dní od výročnej členskej schôdzi. Po nedodržaní doby zaplatenia členského príspevku  členstvo v klube zaniká. 

 

1.6. Sponzorstvo

 • Člen, ktorý získa finančný príspevok (sponzorstvo, príp. 2% dane z príjmu fyzických osôb) rozhodne o tom,  pre ktorú sekciu budú použité. 

 

1.7. Práva členov

 • Podieľať sa na činnosti klubu.
 • Obracať sa na výbor klubu s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. 

 

1.8. Povinnosti člena

 • Riadiť sa vnútornými poriadkami klubu.
 • Klub sa zaviazal, že za bezplatné využívanie výcvikových priestorov bude participovať pri zabezpečení výuky formou ukážok vrámci praktických cvičení pre študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v ŠO „Kynológia“. Člen je  povinný sa týchto ukážok zúčastňovať.  
 • Zúčastňovať sa pri organizovaní podujatí klubom.
 • Zúčastňovať sa vystúpení podľa výberu klubom – prezentácia klubu.
 • Získavať podľa svojich možností sponzorov pre klub, aby klub mohol napredovať.
 • Ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu.  

 

1.9. Klubové podujatia – organizácia

 • Návrhy termínov na klubové podujatia – odsúhlasuje výbor klubu.