Vnútorný poriadok č.3 platný pre poslušnosť

 

1.     Všeobecné podmienky

        1.1. Členský príspevok

 • Výšku členského príspevku navrhuje a odsúhlasuje výročná členská schôdza (členské KPKA + kolektívny člen SPZ + zápisné pre nových členov).
 • Člen odovzdá členský príspevok pokladníkovi klubu alebo zašle na účet klubu: č. 6624593008/1111 UniCredit Bank, príp. trénerovi, ktorý odovzdá príspevok pokladníkovi.  

        

        1.2. Povinnosti psovoda 

 • Členský príspevok uhradiť do 30 dní od výročnej členskej schôdze. Po nedodržaní doby zaplatenia členského príspevku členstvo v klube zaniká. 
 • Člen klubu je povinný odpracovať 10 hodín/ročne na brigádach, inak bude musieť platiť poplatok (2€/hod.). 
 • Na tréningy sa dostaviť načas. 
 • Udržiavať vo výcvikovom areáli klubu, v unimobunke poriadok a čistotu, po psovi odstraňovať exkrementy.
 • Na výcvik nosiť výcvikové pomôcky určené trénerom. 
 • Psa vodí len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá na ovládanie za akýchkoľvek okolností. 
 • Psa primerane zabezpečiť, aby nemohol poraniť iné zviera alebo človeka. 
 • Za všetky škody spôsobené vlastným zavinením a zavinením psa voči inej osobe,  zvieraťu, majetku zodpovedá majiteľ psa, resp. psovod. 
 • Pri porušení pravidiel a nedodržiavaní pokynov trénerov môže byť účastník vylúčený z tréningu.
 • Psovod má právo požadovať vysvetlenie, resp. zdôvodnenie výcvikovej metódy alebo postupu výcvikára. Má právo podať písomnú sťažnosť na postup výcvikára, ktorú adresuje Výboru klubu. 

 

        1.3. Výcvikový areál klubu 

 • Vstup do areálu cvičiska na vlastnú zodpovednosť. 
 • Vstup deťom a cudzím psom len pod dohľadom dospelej osoby. 
 • Kľúče od výcvikového areálu klubu a od vnútorného zariadenia (unimobunky) dostanú tréneri/zodpovední za sekcie oproti podpisu. Zaväzujú sa používať kľúč v súlade s dobrými mravmi, nevyhotovovať „čierne“ kópie kľúčov pre iné osoby (týka sa aj členov KPKA). V prípade straty kľúčov oznámiť túto skutočnosť prezidentovi klubu. 
 • Pri zistení poškodenia alebo krádeže vo výcvikovom areáli klubu ihneď hlásiť prezidentovi klubu.

 

        1.4. Veterinárne podmienky 

 • Pes musí byť odčervený a ošetrený prípravkom proti vonkajším parazitom.  
 • Každý pes musí byť  vakcinovaný proti besnote a infekčným chorobám
 • V prípade akéhokoľvek ochorenia psa je potrebné hlásiť trénerovi ešte pred príchodom na tréning.

 

2.   Výcvikový poriadok

 • Klub podporuje rozvoj kynologických športov (napr. tanec so psom, frisbee...), príp. handling, v prípade záujmu zo strany členov. 

             

            2.1. Povinnosti trénera

 • Čas tréningov určí tréner podľa ročného obdobia a oznámi členom na internet. stránkach klubu.
 • Tréner zapíše dátum a čas výcviku do zošita príchodov, ktorý sa nachádza v unimobunke.
 • Tréner sa chová voči svojim zverencom tak, aby neznižoval ich česť, vážnosť a dôstojnosť.
 • Podľa svojich možností a schopností si tréner zvyšuje svoje odborné znalosti a vedomosti.
 • Informácia o kontakte na trénera sa nachádza na webe. 

        

        2.2. Povinnosti člena

Zakazuje sa: 

 • vodiť háravé suky do areálu počas výcvikov,
 • voľné pobehovanie psov bez povolenia trénera,
 • hrubé zaobchádzanie so psom.

        

        2.3. Príprava na tréning 

 • Vek psa minimálne 3 mesiace.
 • Základná výstroj: obojok a vodítko (nie retiazkové, ani flexi), náhubok (v prípade potreby), odmeny pre psa (piškóty, saláma, syr, párky ...), hračky (pískacie, loptičky...), miska na vodu, pitná voda. 
 • Pes prichádza na tréning vyvenčený a hladný.