Vnútorný poriadok č.2 platný pre sekciu agility KPKA

 

1.    Všeobecné podmienky

        1.1. Finančné príspevky

 • Výšku členského príspevku navrhuje a odsúhlasuje výročná členská schôdza (členské KPKA + kolektívny člen SPZ+ zápisné pre nových členov).
 • Člen odovzdá členský príspevok  pokladníkovi KPKA alebo zašle na účet klubu: č. 6624593008/1111 UniCredit Bank, príp. trénerovi, ktorý odovzdá príspevok pokladníkovi.

       

       1.2. Povinnosti psovoda

 • Uhradiť stanovené príspevky včas (členský príspevok do 30 dní od výročnej členskej schôdze). Po nedodržaní doby zaplatenia členského príspevku členstvo v klube zaniká.
 • Člen klubu je povinný odpracovať 10 hodín/ročne na brigádach, inak bude musieť platiť poplatok (2€/hod.). 
 • Na tréningy sa dostaviť načas.
 • Udržiavať vo výcvikovom areáli klubu, v unimobunke poriadok a čistotu, po psovi odstraňovať exkrementy. 
 • Na výcvik nosiť výcvikové pomôcky určené trénerom.
 • Psa vodí len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá na ovládanie za akýchkoľvek okolností. 
 • Psa primerane zabezpečiť, aby nemohol poraniť iné zviera alebo človeka. 
 • Za všetky škody spôsobené vlastným zavinením a zavinením psa voči inej osobe,  zvieraťu, majetku zodpovedá majiteľ psa, resp. psovod. 
 • Pri porušení pravidiel a nedodržiavaní pokynov trénerov môže byť účastník vylúčený z tréningu. 
 • Psovod má právo požadovať vysvetlenie, resp. zdôvodnenie výcvikovej metódy alebo postupu výcvikára. Má právo podať písomnú sťažnosť na    postup výcvikára, ktorú adresuje Výboru klubu. 

 

    1.3. Výcvikový areál klubu 

 • Vstup do areálu cvičiska je na vlastnú zodpovednosť. 
 • Vstup deťom a cudzím psom len pod dohľadom dospelej osoby. 
 • Kľúče od výcvikového areálu klubu  a od vnútorného zariadenia (unimobunky) dostanú tréneri/zodpovední za sekcie oproti podpisu. Zaväzujú   sa používať kľúče v súlade s dobrými mravmi, nevyhotovovať „čierne“ kópie kľúčov pre iné osoby (týka sa aj členov KPKA). V prípade straty    kľúčov oznámiť túto skutočnosť prezidentovi klubu. 
 • Pri zistení poškodenia alebo krádeže vo výcvikovom areáli klubu ihneď hlásiť prezidentovi klubu. 

  

    1.4. Veterinárne podmienky 

 • Pes musí byť odčervený a ošetrený prípravkom proti vonkajším parazitom. 
 • Každý pes musí byť  vakcinovaný proti besnote a infekčným chorobám.
 • V prípade akéhokoľvek ochorenia psa je potrebné hlásiť trénerovi ešte pred príchodom na tréning.  

 

2.   Výcvikový poriadok agility

    2.1. Povinnosti trénera 

 • Tréner zapíše dátum a čas výcviku do zošita príchodov, ktorý sa nachádza v unimobunke.
 • Tréner rozdelí členov do skupín podľa náročnosti tréningov.
 • Čas tréningov určí tréner podľa ročného obdobia. Má právo na zmenu skupín, ako aj na zmenu času tréningov.
 • Čas tréningov s rozdelením do skupín je vždy na tabuli vo výcvikovom areáli klubu v unimobunke a na internetových stránkach klubu.
 • Zrušenie výcviku zo strany trénera bude oznámené najneskôr 2 hodiny pred začiatkom tréningu. Jedná sa hlavne o zrušenie tréningu z    dôvodu nepriaznivého počasia alebo nevhodného terénu.
 • Tréner sa chová voči svojim zverencom tak, aby neznižoval ich česť, vážnosť a dôstojnosť.
 • Podľa svojich možností a schopností si zvyšuje svoje odborné znalosti a vedomosti.
 • Informácia o kontakte na trénera sa nachádza na webe. 

  

    2.2. Povinnosti člena

 • Člen svoju neprítomnosť na tréningu je povinný oznámiť trénerovi najneskôr hodinu pred tréningom (napr. telefonicky na tel. číslo trénera    alebo deň vopred cez internet).
 • Pri príchode do výcvikového areálu klubu je majiteľ povinný mať psa na vodidle, aby nevyrušoval ostatných pri výcviku alebo pri vykladaní   prekážok a hlási sa trénerovi.
 • Na parkúre nikdy psovod neprekonáva prekážky bez dohľadu trénera.
 • Vážne poškodenie prekážky, či už psom alebo psovodom hradí psovod alebo zabezpečí jej opravu.
 • Zakazuje sa hrubé zaobchádzanie so psom. 

  

    2.3. Príprava na tréning 

 • Základná výstroj: obojok a vodítko (nie flexi), náhubok (v prípade potreby), odmeny pre psa (piškóty, saláma, syr, párky ...), hračky (pískacie, loptičky...), miska na vodu, pitná voda.
 • Výbava psovoda: vhodné oblečenie, nič vlajúce, vhodnú obuv (doporučené kopačky). 
 • Pes prichádza na tréning vyvenčený a hladný. 

 

3.   Reprezentácia klubu – Kódex pretekára

    3.1. Povinnosti pretekára    

 • Člen klubu, ktorý je pripravený pretekať mal by si uvedomiť, že reprezentuje klub a mal by sa chovať ukáznene podľa pravidiel slušného      správania.
 • Ak sa na pretekoch zúčastnia viacerí členovia klubu mali by vystupovať navonok ako jednotný klub.